رهایی از تله کمال‌گرایی

کمال گراها، برای خودشان ارزشی قایل نیستند مگر آنکه بتوانند بیشترین حد بازدهی و عملکرد را داشته باشند. به عبارت…

۳۷۵هزار تومان