مهارت کشف دروغ

چگونه علائمی را که نشان می دهد شخصی دارد دروغ می گوید را تشخیص دهیم ؟  دروغگویی و فریب از…

۵۹هزار تومان